С подкрепата на:

  

Фонд за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

В периода м. септември- м. октомври, 2017 г. представители на ИАГ и на Норвежка горска група(НГГ) осъществиха  работни посещения, съответно  в Норвегия и България, в рамките на одобрено с писмо 12-00-902/11.07.2017 г.  от Програмния оператор на МОСВ заявление/апликационна форма по Фонда за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

Заключителен семинар по проект FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП(2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, Договор № Д- 33 – 89/31.08.2015 и допълнителни споразумения № 1/Д - 33 – 89/26.04.2016 и №2/ Д - 33 – 89/23.01.2017

На 25 април 2017г. от 10.30 часа в сградата на МЗХ, ет.5, зала 500 се проведе заключителен семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). Събитието бе открито  от инж.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение и заседание на Експертен съвет, назначен със Заповед №312/12.04.2017г. по проект № Д-33–89-31.08.2015г FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФМ на ЕИП, ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 18 април 2017г. се състоя среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE).

Експертно участие от страна на проект FOR OUR FUTURE в Работна среща-семинар по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България“ (WEMA)

На 12 април 2017 г. от 9.30 ч. в  Парк – хотел Москва, гр. София се проведе Работна среща-семинар по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България“ (WEMA). 

Заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014

На 25 април 2017г. вторник от 10.30 часа в сградата на МЗХ на бул."Христо Ботев",55 - заседателната зала на ИАГ ще се проведе заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на 

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм на Евро

На 10 април 2017 г. от 14.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 г. , ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 21 март 2017 г. от 10.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.

Участие на експерти от ИАГ,част от екипите на проекти FOR OUR FUTURE и MetEcoSMap в международна научна конференция Картиране и оценка на екосистемните услуги–наука в действие

На 06 и 07 февруари 2017 г. в гр. София се проведе международна научна пресконференция на тема „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие”. Събитието се организира от ИБЕИ, МОСВ, ИАГ иНорвежкия институт за природни изследвания в рамките на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap",  със съдействието на ИГ към БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география и др.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” FOR OUR FUTURE

На 03 февруари  2017 г. от 11.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Удължаване на проект FOR FOR OUR FUTURE

С допълнително споразумение № 2 – Д – 33-89/23.01.2017г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-89/31.08.2015 г. по Програма BG03 – Биологично разнообразие и екосистеми, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2009-2014 бе удължен срокът на изпълнение на проект FOR OUR FUTURE до 31.04.2017 г. Проектът продължава с изпълнение на следните три допълнителни дейности: