Фонд за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

В периода м. септември- м. октомври, 2017 г. представители на ИАГ и на Норвежка горска група(НГГ) осъществиха  работни посещения, съответно  в Норвегия и България, в рамките на одобрено с писмо 12-00-902/11.07.2017 г.  от Програмния оператор на МОСВ заявление/апликационна форма по Фонда за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

ИАГ, като бенефициент по проект „Гори и гористи местности-картиране и оценка на екосистемните услуги извън зони Натура 2000, FOR OUR FUTURE(FOF)“, който приключи в края на месец април  2017 г., след кандидатстване доби правото за изпълнение на още едно проектно предложение по Фонда за двустранни отношения.

Посещението в Норвегия бе осъществено в периода 17.09 - 21.09.2017 г. по предварително разработена и съгласувана с норвежките партньори програма. Проведени бяха работни срещи в офисите на Норвежка горска група в гр. Осло с участници: от българска страна - г-н Атанас Добрев - зам. министър на МЗХГ, инж. Григор Гогов - изпълнителен директор на ИАГ, д-р инж. Любчо Тричков - главен експерт, Дирекция ПМД, ИАГ и координатор на проект FOR OUR FUTURE от страна на ИАГ, инж. Николай Василев - главен експерт в същата дирекция и инж. Васко Райчинов – главен експерт в РДГ Стара Загора и координатор на проект FOF  от страна на РДГ Кърджали и от страна на Норвежка горска група - г-н Ойстен Аасаарен- изпълнителен директор, г-н Сигурд Оле Рууд, г-н Арне Рьоро, г-н Тригве Халингстад от норвежката Агенция по околна среда и г-н Торд Аасланд от Агенцията по земеделие/дирекция за горите. По време на работните срещи бяха подробно представени и обсъдени резултатите от изпълнението на проект FOR OUR FUTURE, в детайли бе представена дейността на Норвежка горска група и основните партньори в нея, от българска страна бе представен горския сектор в България. Допълнително в оперативен порядък бяха дискутирани въпроси, свързани с надграждане на съвместно изпълнения проект, както и приоритетните области и възможностите за разработване на бъдещи проектни предложения, подлежащи на финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия механизъм. Набелязани бяха няколко области, като основната е свързана с опазване на околната среда и горските екосистеми, в т.ч. - мониторинг и моделиране на околната среда, системи за споделяне и разпространение на информация за околната среда и др. Обсъдени бяха и други възможности в областите: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, в т.ч. енергийно ефективно производство, разпространение, производство и/или разпределение на възобновяема енергия; Смекчаване на изменението на климата и адаптиране - разработване на стратегии, планове за действие, намаляване на емисиите на парникови газове, мерки за адаптиране към изменението на климата, управление на риска, свързан с изменението на климата, улавяне и съхранение на въглерод и др.

Допълнително бе осъществено работно посещение в Норвежкият институт по био-икономически изследвания NIBIO в гр. Ос, който е член на Норвежка горска група, като на срещата от българска страна бяха представени и дискутирани резултатите от проект FOR OUR FUTURE, а от страна на NIBIO  бяха представени презентации от г-н Нилс Вагстад (генерален директор на института), д-р Йоханес Брайденбах, г-н Размус Астроп и г-жа Туве Колстад. Освен разнообразната дейност на Института, бяха обсъдени и възможностите за съвместна работа между ИАГ и NIBIO по норвежкия НФМ и по ФМ  на ЕИП, като се използва опита на норвежките колеги и се подготвят едно или две проектни предложения по приоритетни за двете страни области и теми.

Освен това бе проведено теренно посещение в горски територии в региона на Селвик Брук, където бяха представени от г-жа Мария Бострьом и от г-н  Сигурд Оле Рууд добри норвежки практики, свързани с осъществяването на горскостопанско планиране и дърводобивни дейности, проектирането и изпълнението на горско-пътната мрежа в Норвегия и др. Бе посетен и един от големите горски разсадници за производство на фиданки за залесяване в горски територии в Хоксунд, където  г-н Ларс Киле, отговарящ за разсадника представи цялостната му дейност, в т.ч. технологията на производство и заготовка на фиданките, помещенията, техниката и оборудването му и др.

В периода 09-12.10.2017 г., норвежки партньори по проекта посетиха България по предварително уточнена програма.  Участие от страна на норвежкия партньор взеха г-н Ойстен Асаарен- изпълнителен директор на Норвежка горска група (НГГ), и двама представители съответно на норвежката Агенция по земеделие и Сдружението на собствениците на гори STATSKOG. През първия ден от посещението, норвежките партньори бяха приети от Ръководството на ИАГ, където освен добрите практики и резултатите по проект FOR OUR FUTURE, бяха обсъдени и възможностите за бъдещо сътрудничество.   По време на проведената експертна работна среща в ИАГ, на която приветствие към представителите на НГГ поднесе инж. Росен Попсавов – заместник изпълнителен директор на ИАГ и в която взеха участие директори на дирекции(д-р Деница Пандева, д-р Ценко Ценов и инж. Валентин Чамбов) и експерти от ИАГ(д-р инж. Л. Тричков, инж. Н. Василев, инж. Г. Тинчев, инж. К. Ташев, Петя Славчевска и др.) и РДГ Стара Загора(инж. В. Райчинов) бяха представени в детайли дейностите и резултатите по проект FOR OUR FUTURE  и бе обсъдена необходимостта и възможността за извършване на картиране и оценка на горските екосистеми и на екосистемните услуги предоставяни от тях по използваната за работа Методология и в горските екосистеми в зоните по Натура 2000. Успоредно с това, в областта на опазване на околната среда и на екосистемите, във връзка с работата по мониторинг и моделиране на околната среда, и на системите за споделяне и разпространение на информация за околната среда, бе обсъдена необходимостта от изработване на единна национална информационна система за горите, базирана на ГИС. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество в областта на възобновяемата енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, в т.ч енергийно ефективно производство и/или разпределение на възобновяема енергия.  Подготвено и подписано бе и Писмо за намерение за партньорство в рамките на ФМ на ЕИП и на НФМ.

По време на посещението в териториалния обхват на РДГ Стара Загора, осъществено в изпълнение на предварително съгласуваната Програма, делегацията от Норвежка горска група бе приета от инж. Петър Заяков - Директор на РДГ Стара Загора, който представи дейността на Регионалната дирекция. От страна на НГГ бе направена презентация относно основните й членове, дейността и опита който имат в работа по проекти, свързани с горите и горските екосистеми в Норвегия, Европа и света. По време на работните срещи с участници от РДГ Стара Загора, отново бяха представени дейностите и резултатите по проект FOR OUR FUTURE, както и възможните перспективи за надграждане на проекта. Беше подготвено и подписано Писмо за намерение за партньорство между НГГ и РДГ Стара Загора.

Осъществени бяха и посещения на терен с цел запознаване на представителите на НГГ с горите и горското стопанство в този регион на България. Посетени бяха два района в териториалния обхват на дейност на РДГ Стара Загора, в които бяха представени видовете гори и горски екосистеми, които доминират и в които са извършени част от теренните проучвания за района по проект FOR OUR FUTURE, свързани с инвентаризация на екосистемите, с детайлното определяне на типовете горски хабитати, а впоследствие и с верификация на данните с цел създаването на база данни за горите, свързана с  оценката  и картирането на състоянието на горските екосистеми и на екосистемните услуги предоставяни от тях по утвърдена от МОСВ методика за горските територии извън Натура 2000.

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon