Изпълнителна агенция по горите участва в обсъждането на картирането на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги

На 1 декември 2016 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе координационна среща между членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по Програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Организатор на срещата бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (NINA). Проектът цели изготвянето на Национална методологическа рамка за картиране и оценка на екосистемите, и осигуряване на административна подкрепа и координация на седемте проекта, които извършват теренна работа по картирането на екосистемите и услугите, които осигуряват.

Представители на Изпълнителна агенция по горите, членове на екипите по проект MetEcoSMap и по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“ FOR OUR FUTURE взеха участие в координационната среща и представиха приключилата на 30 ноември 2016 г. in situ верификация на горските екосистеми и напредъка по дейностите свързани с картирането и оценката на състоянието на горските екосистеми и на екосистемите услуги предоставяни от тях. Представители на останалите проекти представиха резултати от In situ верификацията и напредъка по картирането и оценката на съответните  екосистеми  – агроекосистеми, тревни екосистеми, храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски екосистеми, площи с рядка растителност, реки и езера, влажни зони, храсталачни екосистеми и урбанизирани екосистеми. Обсъден бе и напредъка при разписването на Националната методологическа рамка и проблемите, възникващи при прилагането ѝ на терен, както и терминологични и смислови разминавания по отделните екосистеми, и др.

Д-р инж. Любчо Тричков  - координатор на проект FOR OUR FUTURE и инж. Георги Тинчев – ГИС експерт по проекта представиха напредъка в изпълнението на дейностите, по-специално по Дейност 3.1: Проверка на данните и Дейност 3.2: Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика. Посочен бе приноса на изпълнителите в създаването на национален слой "Гори извън Натура 2000“; определяне на типовете горски екосистеми на нива 3 и 4 по EUNIS; разработване на модели за оценка на състоянието на горските екосистеми и на екосистемните услуги предоставяни от тях. Представени бяха и  емпирични методики и интерполационни техники за оценка на мъртвата дървесина и процента на тревно покритие- параметри, за които липсва информация в „Горските бази данни“.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon