Обучениe по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

В периода от 24  до 28 октомври 2016 г. в гр. Банско се проведе обучение в изпълнение на дейностите по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Програмата на обучението включваше: нагледно представяне на работа с приложния ГИС софтуер, инасталиран на закупените по проекта GPS – устройства, както и представяне на следните теми: „Подготовка и обработка на базата данни за горите с цел нейното ползване в ГИС среда”, „Понятие за ГИС анализи“, „Екосистемни услуги и тяхното оценяване“ и др. Представен бе алгоритъма и системата за оценка на състоянието на горските екосистеми по табл.5 от Методиката за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и екосистемните услуги в България”.  Показана  бе и системата за оценка на материалните, регулиращите и културните екосистемни услуги, както и идентифицираните показатели и данни за разработване на алгоритмите за определяне на трите вида екосистемни услуги от горите. По време на обучението експертите „Горски бази данни” от  Регионалните дирекции по горите, представиха своите оценки свързани с  изпълнение на дейност 3.1 от проекта и имаха възможност да обсъдят, коригират и уеднаквят определени показатели  за оценка на състоянието и оценката на екосистемните услуги определени от съответните алгоритми и от тях самите на терен.

Обучението бе съпроводено, както с много дискусии, камерална работа така и с теренни посещения, на които експертите по проекта обмениха полезен опит при осъществяване на тяхната конкретна работа. 

В обучението взеха участие – инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, инж. Росен Райчев, ланд. архитект Иван Богданов, Георги Тинчев, инж. Георги Гогушев – експерти по проекта, Николета Динева – ПР експерт на проект FOR OUR FUTURE, експерти „Горски бази данни” по проекта от Регионалните дирекции по горите, Васко Райчинов – координатор на проекта и други колеги от страна на партньора - РДГ Кърджали.

Презентации и снимки:

Приложения: 
Фотогалерия: