Провеждане на работна среща на екипа за управление и изпълнение и експертен съвет за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г. и по договор № 56/27.04.2016 г., в изпълнение на проект FOR OUR FUTURE по ФМ на ЕИП

На 28 юни 2016 г. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведоха две събития по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП), съответно: редовна работна среща на екипа за управление и изпълнение на проекта и заседание  на експертен съвет към ИАГ за приемане на отчети за извършена работа по договор № 57/27.04.2016 г. с предмет „Алгоритъм за определяне на местообитанията по EUNIS на база на таксационни описания” и по договор № 56/27.04.2016 г. с предмет „Определяне на типа горска екосистема по EUNIS на ниво подотдел за горите извън Натура 2000” по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

В работната срещата участваха – инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, членове на екипа по изпълнение и управление на проекта от ИАГ, представител на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap".

В оперативен порядък бяха представени и обсъдени проектите на алгоритми за картиране и оценка на горските екосистеми и на предоставяните от тях услуги. По време на дискусиите представените алгоритми бяха прецизирани и допълнени със съответната аргументация на експертно ниво.

От 14.00 часа се състоя и заседание на експертния съвет към ИАГ, назначен да приеме два отчета, съответно отчета по договор № 57/27.04.2016 г. с предмет „Алгоритъм за определяне на местообитанията по EUNIS на база на таксационни описания” с изпълнител Мариус Димитров и по договор № 56/27.04.2016 г. с предмет „Определяне на типа горска екосистема по EUNIS на ниво подотдел за горите извън Натура 2000” с изпълнител Живко Богданов.

След представяне на отчетите и писмените становища по тях, бяха проведени обширни дискусии.  Като краен резултат, експертния съвет прие разработките на първо четене с определени коментари и взе решение относно необходимостта от допълнително координиране на представените предложения в отчетите  с авторите на Методологията за оценка и картиране на горските екосистеми и ЕСУ и с Програмния оператор – Министерство на околната среда и водите.