Работна среща на Екипа за управление и изпълнение и заседание на Експертен съвет, назначен със Заповед №312/12.04.2017г. по проект № Д-33–89-31.08.2015г FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФМ на ЕИП, ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 18 април 2017г. се състоя среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE).
Срещата бе с работен характер и на нея бяха обсъдени въпроси и разпределени задачи, свързани с изготвяне на окончателния доклад по приключване на проекта, изпълнение на допълнителните задачи към дейност 3.2. „Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика“, организация на заключителния семинар на 25 април, одит на проекта и др.  Участие в срещата взеха:  инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта от страна на ИАГ,  Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта, инж. Долорес Белоречка, Николета Динева – експерт „PR“, Анелия Василева – юрист на проекта, Сашка Димова – счетоводител на проекта.
На 19 април 2017 г. се проведе заседание на Експертен съвет, назначен със Заповед № 312/12.04.2017 г., на който бяха обсъдени и приети окончателните отчети по договори № 41/27.01.2017 г. “Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на ИАГ“, № 42/27.01.2017 г. „Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели (алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги (ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания. Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях.““и № 43/27.01.2017 г. „Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина чрез използване на дистанционни методи“ в изпълнение на проект № Д-33-89-31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE. Участници в Експертния съвет бяха: Д-р инж. Деница Пандева – Директор на дирекция ПМД и Председател, инж. Красимир Каменов – Ръководител на проекта и Зам. Председател на ЕС и членове: инж. Валентин Чамбов – директор на дирекция ПГТ; инж. Росен Райчев – началник отдел НГКДГ; д-р инж. Любчо Тричков – главен експерт в дирекция ПМД; инж. Кирил Ташев – главен експерт в дирекция ГЛД; Мариана Симеонова – главен експерт в дирекция ИОВО; д-р инж. Елена Рафаилова – главен експерт в дирекция ГЛД; Васко Райчинов – главен експерт в РДГ Кърджали.
След представяне на разработките, становищата по тях и проведените дискусии, Експертния съвет  прие допълнителните теми по дейност 3.2 от проект FOR OUR FUTURE за изпълнени съгласно условията и изискванията заложени в горецитираните  договори. 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon