Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм на Евро

На 10 април 2017 г. от 14.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.
Срещата бе с работен характер и на нея беше обсъден напредъка по изпълнението на трите допълнителни дейности по проекта. Участие в срещата взеха:  д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта от страна на ИАГ, Васко Райчинов - координатор на проекта от страна на РДГ Кърджали, Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта, инж. Долорес Белоречка – експерт „Междупроектна координация“, инж. Георги Тинчев – експерт „ГИС“, инж. Росица Хорозова – експерт „Научно обслужване“, Мариана Симеонова – експерт „IT и база данни“, Сашка Димова– счетоводител на проекта, инж. Георги Гогушев и г-н Нено Ненов.
Срещата откри д-р инж. Любчо Тричков, който прикани изпълнителите/експертите да представят напредъка по изпълнението на всяка от трите допълнителни дейности. 
Инж. Георги Гогушев  представи извършеното от него до момента по дейност  - „Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели (алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги (ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания. Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях“.  Инж. Гогушев напомни за метода, по който е извършен сравнителния анализ, представи резултатите от него по показатели и направените  изводи, предложения и препоръки, в т.ч за промени в Методиката за картиране и оценка, които вече са изпратени до МОСВ за предварително съгласуване. Инж. Гогушев представи и направения анализ на източниците на информация, като заключи че предстои изготвяне на обобщена оценка на двата основни модела- този за оценка на състоянието на горските екосистеми и за оценяване на предоставените от тях екосистемни услуги, както и евентуална преоценка на получените до момента оценки и при необходимост корекции в извършеното картиране. 
В изпълнение на  дейността за „Разработване на Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина, чрез използване на дистанционни методи”,  инж. Тинчев показа резултатите от направените  заснемания в избраните широколистни и иглолистни  насаждения във връзка с изпълнение на дейността. Инж. Тинчев обясни начина на работа със съответния софтуер и установяването на обучителни полигони за идентифициране на обектите.  Той представи и информация за несъвпадение на направените оценки, чрез дистанционните методи с фотограметрично заснемане, обработката и анализа на данните от него и резултатите от емпиричните модели изготвени по време на изпълнение на проекта, на базата на която са изведени съответни изводи и предложения.  
По дейност „Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на Изпълнителна агенция по горите(конфигуриране на ГИС сървър, създаване на WMS)“, докладва Нено Ненов, който представи визуализация на попълнените данни, създадена базова ГИС функционалност за потребителите и по какъв начин потребителят ще получава информация за състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги. 
На срещата бяха обсъдени редица практически въпроси, свързани с финализирането на трите допълнителни дейности и успешното приключване на проекта. Определена бе датата 19 април за провеждане на Експертен съвет, който да се събере, разгледа и приеме работата на експертите, изпълняващи трите допълнителни дейности. Обсъден бе и състава на Експертния съвет.

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon