Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” FOR OUR FUTURE

На 03 февруари  2017 г. от 11.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Срещата се състоя във връзка с удължаване срока за изпълнение на проекта до 30 април 2017г. Участие в нея взеха:  инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта от страна на ИАГ, Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта, инж. Мария Беловарска, инж. Долорес Белоречка, инж. Георги Тинчев – експерт „ГИС“, инж. Георги Гогушев, инж. Росица Хорозова, Нено Ненов, Мариана Симеонова, Николета Динева – експерт „PR“, Анелия Василева – юрист на проекта, Сашка Димова – счетоводител на проекта.

Срещата откри инж. Красимир Каменов, ръководител на проекта. Презентация за постигнатите до момента резултати от изпълнение на дейностите по проекта, както и предстоящите три нови дейности  представи д-р инж. Л. Тричков – координатор на проекта.

Новите дейности продължват и допълват дейност 3.2.” Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика”. Те са:

  1. Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели(алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги(ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания(имаме 2 500 теренни проверки на горските бази данни и на други допълнителни проучвания, оформени от регионалните експерти в съответните карнет-описи, върху горски територии с площ от над 39 000 ха). Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях.
  2. Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на Изпълнителна агенция по горите(конфигуриране на ГИС сървър, създаване на WMS).
  3. Разработването на Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина, чрез използване на дистанционни методи.

Практически разяснения и въпроси, свързани с изпълнението на предстоящите дейности бяха обсъдени от експертите, присъстващи на срещата.

Инж. Каменов от своя  страна добави, че с цел успешното изпълнение на трите допълнителни дейности и успешното приключване на проекта в срок е необходима системна и екипна работа на всички експерти ангажирани по проектните дейности. 

Приложения: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon