Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 г. , ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 21 март 2017 г. от 10.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.
Срещата бе с работен характер и на нея беше обсъден напредъка по изпълнението на трите допълнителни дейности по проекта. Участие в срещата взеха:  инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, д-р инж. Любчо Тричков – координатор на проекта от страна на ИАГ, Васко Райчинов- координатор на проекта от страна на РДГ Кърджали, Петя Славчевска – технически сътрудник на проекта, инж. Мария Беловарска, инж. Долорес Белоречка, инж. Георги Тинчев – експерт „ГИС“, инж. Георги Гогушев, Нено Ненов, Николета Динева – експерт „PR“.
Срещата откри инж. Красимир Каменов, ръководител на проекта, а г-н Тричков представи конкретните изисквания за изпълнението на всяка от трите допълнителни дейности. 
Инж. Георги Гогушев  представи извършеното от него до момента по дейност - „Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели(алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги (ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания. Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях“.  Накратко г-н Гогушев обясни методът, по който е извършен сравнителния анализ, представи резултатите от него по показатели и направените  изводи, предложения и препоръки, в т.ч за промени в Методиката за картиране и оценка, които към настоящия момент не са окончателни.
По дейност „Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на Изпълнителна агенция по горите(конфигуриране на ГИС сървър, създаване на WMS)“, докладва Нено Ненов, който представи визуализация на попълнените данни и по какъв начин потребителят ще получава информация за състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги. 
В изпълнение на  дейността за „Разработване на Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина, чрез използване на дистанционни методи”, г-н Тинчев показа избраните към момента за заснемане насаждения във връзка с изпълнение на дейността. На практика досега са избрани регионите и насажденията за облитане и заснемане и е извършено фотограметричното заснемане на около 50% от общо заложените насаждения. 
На срещата бяха обсъдени редица практически въпроси, свързани с изпълнението на трите допълнителни дейности и успешното приключване на проекта. Бяха поставени срокове за приключване на аналитичната дейност, докладване на работните варианти на отчетите, бе поставен и индикативен срок за провеждане на Експертен съвет, който да се събере, разгледа и приеме работата на експертите, изпълняващи трите допълнителни дейности.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon