Работна среща на екипите за управление и изпълнение на проектите FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, допълнително споразумение № Д-33-89/26.04.2016 г. и MetEcosMap, финансиран по ФМ на ЕИП

На 07 юни 2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП) и проект „BG03.PDP2  - Методологична подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ MetEcosMap, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство”.

Срещата беше открита от инж. Красимир Каменов, заместник изпълнителен директор на ИАГ и ръководител на проект FOR OUR FUTURE.

По време на срещата бяха представени следните въпроси: извършената до момента работа в изпълнение на  проект MetEcosMap , както и практически разяснения, свързани с оценка на състоянието на горските екосистеми и на  материалните, регулиращите и културните екосистемни услуги предоставяни от тях. Експертите дадоха редица препоръки на колегите си  от екипа за изпълнение на проект FOR OUR FUTURE, относно подбора на съответните показатели и параметри при определяне на индикаторите за оценка на горските  екосистеми и  на екосистемни услуги, предоставяни от тях, използвайки „Методологията за оценка и картиране на състоянието на горите и горските екосистеми и оценка на екосистемните услуги в България”.

От страна на проект „FOR OUR FUTUTRE” в срещата участваха д-р инж. Любчо Тричков, координатор на проекта, както и ключови експерти, изпълняващи дейностите по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от ИАГ и Регионалните дирекции по горите. Представители в срещата от страна на предефиниран проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap" бяха – д-р Албена Бобева, ръководител на проекта, д-р инж. Анна Петракиева, координатор на проекта, инж. Валентин Чамбов и др.

Фотогалерия: