Участие на експерти от ИАГ,част от екипите на проекти FOR OUR FUTURE и MetEcoSMap в международна научна конференция Картиране и оценка на екосистемните услуги–наука в действие

На 06 и 07 февруари 2017 г. в гр. София се проведе международна научна пресконференция на тема „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие”. Събитието се организира от ИБЕИ, МОСВ, ИАГ иНорвежкия институт за природни изследвания в рамките на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap",  със съдействието на ИГ към БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география и др.

Конференцията имаше за цел да събере на едно място изследователи, експерти от различни държави, за да дискутират различните научни аспекти при картирането и оценката на състоянието на  екосистемите и предоставяните от тях услуги. Основен акцент по време на конференцията бяха методите за картиране на екосистемните услуги, предизвикателствата и проблемите на тяхното прилагане при извършване на оценката им на национално ниво. Програмата на събитието включваше три пленарни сесии, четири сесии, семинари и постер сесии, на които бяха обсъдени основните теми на конференцията: Картиране и оценка на ЕСУ; Оценка на състоянието на екосистемите – биофизични перспективи, социално –културни перспективи и др.

Участие в конференцията взеха редица уважавани международни и български експерти в сферата на  картиране и оценка на ЕСУ – Бенджамин Буркхард, Фернандо Сантос Мартин,  Йоахим Маес, Яри Ниемела, Мария Нижник и др., които споделиха  ценен опит по време на сесиите.

От страна на Изпълнителна агенция по горите в конференцията участваха д-р инж. Любчо Тричков - координатор на проект FOR OUR FUTURE, инж. Васко Райчинов – координатор на проекта от страна на проектния партньор РДГ Кърджали, инж. Долорес Белоречка, инж. Мария Беловарска, , Георги Тинчев, членове на екипа на проект FOR OUR FUTURE и инж. Елена Рафаилова-главен експерт в ИАГ.

По време на първата пленарна сесия, членовете от екипа на проекта FOR OUR FUTURE представиха презентация на тема „ОЦЕНКА И КАРТИРАНЕ НА ГОРСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ ИЗВЪН ЗОНИ НАТУРА 2000, НА СЪСТОЯНИЕТО ИМ И НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЯХ ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ“, разработена по проект „Гори и гористи местности-картиране и оценка на екосистемните услуги - FOR ОUR FUTURE“. По време на постерната сесия, д-р Е. Рафаилова представи постер за оценка на екосистемните услуги в горските екосистеми, като резултат от извършената in situ верификация, изготвен от представителите на ИАГ в проект MetEcoSMap.

Приложения: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon