Удължаване на проект FOR FOR OUR FUTURE

С допълнително споразумение № 2 – Д – 33-89/23.01.2017г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-89/31.08.2015 г. по Програма BG03 – Биологично разнообразие и екосистеми, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2009-2014 бе удължен срокът на изпълнение на проект FOR OUR FUTURE до 31.04.2017 г. Проектът продължава с изпълнение на следните три допълнителни дейности:

1. Анализ на съответствието и верификация на данните от създадените модели(алгоритми) за оценка на състоянието на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги(ЕСУ) с данните от извършените теренни проучвания. Оценка на двата основни модела: съответно за определяне на състоянието на горските екосистеми и за определяне на ЕСУ предоставяни от тях.

2. Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на Изпълнителна агенция по горите(конфигуриране на ГИС сървър, създаване на WMS).

3. Разработването на Методика за оценка на тревното покритие и мъртвата дървесина, чрез използване на дистанционни методи.

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon