Заключителен семинар по проект FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП(2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, Договор № Д- 33 – 89/31.08.2015 и допълнителни споразумения № 1/Д - 33 – 89/26.04.2016 и №2/ Д - 33 – 89/23.01.2017

На 25 април 2017г. от 10.30 часа в сградата на МЗХ, ет.5, зала 500 се проведе заключителен семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). Събитието бе открито  от инж. Красимир Каменов – ръководител на проекта, който представи накратко целите, резултатите и значението на проекта, както и опита на ИАГ в изпълнението на проекти по Оперативни и други програми финансирани със средства на ЕС и от други източници.

Семинарът продължи с презентация от страна на д-р  инж. Л. Тричков - координатор на проекта от страна на ИАГ и главен експерт в дирекция ПМД към ИАГ, който направи преглед на всички приключили дейности по проекта и представи резултатите, постигнати по време на неговото изпълнение, г-н Тричков описа на кратко и трите допълнителни дейности, въз основа на които бе удължен периодът на изпълнение на проекта до 30.04.2017г.

Конкретните резултати от изпълнението на трите допълнителни дейности представи инж. Георги Тинчев, който посочи, че трите дейности биха могли да се разделят на две групи, като дейността свързана с анализа на съответствието на данните е с фундаментална роля и методичен принос  към общата цел на проекта, докато другите две дейности са от една страна с експериментален характер за набиране на данни за липсващи показатели за оценка и от друга страна - за публикуване и визуализиране на събраните бази данни за типовете горски екосистеми, оценките на състоянието им и на предоставяните от тях екосистемни услуги.

Подробно описание на извършеното в подейност «Подготовка на ГИС данните и публикуването им на ГИС сървъра на ИАГ» представи  г- н Нено Ненов.

Заключителната презентация за патньорите по проекта РДГ Кърджали и Норвежка горска група и изпълненото от тях представи – г-н Васко Райчинов, координатор от страна на партньора от страна на РДГ Кърджали.

Семинарът приключи с дискусии, свързани с постигнатите резултати, обмен на мнения, възникнали проблеми и предложения за решения, препоръки, появили се при изпълнението на проекта.

В събитието участваха ключови експерти, изпълняващи дейности по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от ИАГ, част от екипа по управление и изпълнение на проекта, представители на сп. Гора.

 

 

Приложения: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon