Заключителна пресконференция и семинар по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 14 декември 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе заключителна Пресконференция и семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Пресконференцията бе открита от д-р инж. Деница Пандева, директор на дирекция „Проекти и международни дейности“, ИАГ, която накратко представи извършените дейности по проект „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България”, като подчерта опита на Изпълнителна агенция по горите при работа по проекти, финансирани от европейските фондове и от други източници и изказа  своите благодарности към екипа за управление и изпълнение на проекта за успешното и професионално изпълнение и постигнатите резултати при неговото реализиране.

Пресконференцията продължи с презентация от страна на д-р  инж. Л. Тричков - координатор на проекта от страна на ИАГ и главен експерт в дирекция ПМД към ИАГ, който направи обстоен преглед на всички приключили дейности по проекта и представи резултатите, постигнати по време на неговото изпълнение.   Партньорите и изпълнението на техните дейности по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” – РДГ Кърджали и Норвежка горска група, представи инж. Васко Райчинов, координатор на Проекта от страна на РДГ Кърджали.

В края на пресконференцията възможност за въпроси бе дадена на поканените журналисти, представители на  списание „Агрокомпас”, списание „Гора” и БНР- програма Хоризонт.

Пресконференцията бе последвана от семинар, който започна с презентация на инж. Георги Тинчев, ГИС – експерт по проекта, представяща изпълнението на дейност 3.2 „Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика”, постигане на следните резултати - създаване на слой „Гори извън Натура 2000“ на национално ниво, определяне на типовете горски екосистеми на нива 3 и 4 по EUNIS и оценка на състоянието на екосистемите.  Презентация на тема „Разработване на алгоритми и система за оценка на материалните, регулиращите, поддържащите и културните ЕСУ на базата на методиката на МОСВ, структурата на таксационното описание и други източници на данни“, представиха експертите по проекта – инж. Росен Райчев, инж. Кирил Ташев, инж. Петко Илиев и ланд.арх. Иван Богданов.

Семинарът приключи с дискусии, свързани с постигнатите резултати, обмен на мнения и добри практики, предизвикателства и проблеми, които са се появили при изпълнението на проектите и от бенефициенти по програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, разработващи проекти, свързани с картиране и оценка на други екосистеми.

В събитията участваха ключови експерти, изпълняващи дейности по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от ИАГ, представители на предефиниран проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap", представители на проект WEMA -  влажни екосистеми, проект FEMA - сладководни екосистеми и др.

Приложения: 
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon