Новини

Участие на експерти от ИАГ,част от екипите на проекти FOR OUR FUTURE и MetEcoSMap в международна научна конференция Картиране и оценка на екосистемните услуги–наука в действие

На 06 и 07 февруари 2017 г. в гр. София се проведе международна научна пресконференция на тема „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие”. Събитието се организира от ИБЕИ, МОСВ, ИАГ иНорвежкия институт за природни изследвания в рамките на проект "Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка, MetEcoSMap",  със съдействието на ИГ към БАН, Националния институт по геофизика, геодезия и география и др.

Удължаване на проект FOR FOR OUR FUTURE

С допълнително споразумение № 2 – Д – 33-89/23.01.2017г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-89/31.08.2015 г. по Програма BG03 – Биологично разнообразие и екосистеми, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2009-2014 бе удължен срокът на изпълнение на проект FOR OUR FUTURE до 31.04.2017 г. Проектът продължава с изпълнение на следните три допълнителни дейности:

Subscribe to Новини