Събития

Фонд за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

В периода м. септември- м. октомври, 2017 г. представители на ИАГ и на Норвежка горска група(НГГ) осъществиха  работни посещения, съответно  в Норвегия и България, в рамките на одобрено с писмо 12-00-902/11.07.2017 г.  от Програмния оператор на МОСВ заявление/апликационна форма по Фонда за двустранни отношения към Програмите BG 02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води" и BG 03 -„ Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2014 г.

Заключителен семинар по проект FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП(2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, Договор № Д- 33 – 89/31.08.2015 и допълнителни споразумения № 1/Д - 33 – 89/26.04.2016 и №2/ Д - 33 – 89/23.01.2017

На 25 април 2017г. от 10.30 часа в сградата на МЗХ, ет.5, зала 500 се проведе заключителен семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). Събитието бе открито  от инж.

Заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014

На 25 април 2017г. вторник от 10.30 часа в сградата на МЗХ на бул."Христо Ботев",55 - заседателната зала на ИАГ ще се проведе заключителен семинар във връзка с окончателното изпълнение на проект "Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000" FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на 

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм на Евро

На 10 април 2017 г. от 14.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2009-2014 г. , ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 21 март 2017 г. от 10.00 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE) с експертите, разработващи трите допълнителни дейности по проекта.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. „Гори и горски територии - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” FOR OUR FUTURE

На 03 февруари  2017 г. от 11.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Заключителна пресконференция и семинар по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 14 декември 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе заключителна Пресконференция и семинар по проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП). 

Изпълнителна агенция по горите участва в обсъждането на картирането на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги

На 1 декември 2016 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе координационна среща между членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по Програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Организатор на срещата бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (NINA).

Страници

Subscribe to Събития