Събития

Проведени работни срещи по проект For Our Future

На 05  и на 08 февруари бяха проведени  срещи на екипа за управление и изпълнение на проект  № Д – 33 -89 – 31.08.2015 г.  „Гори и горски местности,картиране и оценка на екосистемните услуги в зоните извън Натура 2000  в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTURE

по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 12 януари 2016 г. в  Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите  проведе координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми.

Участие на експерти от Изпълнителна агенция по горите, бенефициент по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 12 октомври 2015 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. «Гладстоун» 67 се проведе първата координационна среща на представители на  проектите, свързани с картирането и  оценката на различните екосистеми и екосистемни услуги в България по Програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми с Програмния оператор от МОСВ  и донори от ФМ на ЕИП.

Оценяват ползите от горските екосистеми

Оценка и картиране на екосистемните услуги от горите и горските територии по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”

Страници

Subscribe to Събития