С подкрепата на:

  

Работна среща на екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 21 юни 2016 г. от 10.00 часа в  сградата на Министерство на земеделието и храните се проведе работна среща между екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Стартираща Пресконференция и семинар по проект FOR OUR FUTUTRE

На 15 юни 2016 г. от 10.00 часа в  хотел АНЕЛ се проведе стартираща Пресконференция и семинар по  проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).  

Работна среща на екипите за управление и изпълнение на проектите FOR OUR FUTUTRE по ФМ на ЕИП (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, допълнително споразумение № Д-33-89/26.04.2016 г. и MetEcosMap, финансиран по ФМ на ЕИП

На 07 юни 2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща между екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинасиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014 г., ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

В рамките на изпълнение на дейност „Оценка и картиране на екосистемните услуги” на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП) на 19 май 2016 г. от 14.00 ч. в сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проекта с експерти от ИАГ.

Работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект № Д - 33 – 89 - 31.08.2015 г. FOR OUR FUTURE, съфинансиран от ФM на ЕИП 2009-2014 г., ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 12 април 2016 г. от 10.30 ч. в  сградата на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите се проведе работна среща на Екипа за управление и изпълнение на проект „Гори и горски територии  - картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000 в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (ФМ на ЕИП).

Проведени работни срещи по проект For Our Future

На 05  и на 08 февруари бяха проведени  срещи на екипа за управление и изпълнение на проект  № Д – 33 -89 – 31.08.2015 г.  „Гори и горски местности,картиране и оценка на екосистемните услуги в зоните извън Натура 2000  в България” (FOR OUR FUTURE), съфинансиран от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTURE

по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми

На 12 януари 2016 г. в  Министерство на земеделието и храните, Изпълнителната  агенция по горите  проведе координационна среща на екипите за управление и изпълнение на проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE по Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.), ПРОГРАМА BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми.

Участие на експерти от Изпълнителна агенция по горите, бенефициент по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000” FOR OUR FUTUTRE

На 12 октомври 2015 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите, ул. «Гладстоун» 67 се проведе първата координационна среща на представители на  проектите, свързани с картирането и  оценката на различните екосистеми и екосистемни услуги в България по Програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми с Програмния оператор от МОСВ  и донори от ФМ на ЕИП.

Оценяват ползите от горските екосистеми

Оценка и картиране на екосистемните услуги от горите и горските територии по проект „Гори и гористи местности – картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000”