Дейност 2: Информация и публичност

В изпълнение на дейност 2 е назначен експерт “PR” от ИАГ, който участва в подготовката, организацията, координацията и провеждането на дейностите по информация и публичност.

Заложени са две пресконференции (стартираща и заключителна). През месец юни 2016 г. беше проведена стартиращата пресконференция със семинар, на които беше представен напредъка по проекта.

В изпълнение на дейност 2 също така бяха проведени две обществени поръчки и съответно подписани договор с външни фирми за организиране на събития, за изработването на рекламни материали и интернет страница на проекта.

Редовно се публикуват прес съобщения на страницата на ИАГ.

На 14 12.2016 се проведе и заключителна пресконфернция и съпъстващ семинар по проект "Гори и гористи местности- картиране и оценка на екосистемните услуги извън Натура 2000" FOR OUR FUTURE".