Дейност 3.1: Проверка на данните

Назначени са 16 експерти „Горски бази данни“, които ще верифицират разработките по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемните услуги от тях, както и 3 експерта „Лесозащита“.

Извършени са подготвителни дейности, свързани с подготовка на чек-лист, избор на терените за проверка и др. Предвидена е верификация на 10% от данните в офис и на терен. 

Резултати от дейност 3.1: таблица1; таблица 2; таблица 3.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon