Дейност 3.2: Картиране на екосистемните услуги по одобрена от МОСВ методика

Дейността се изпълнява от ключови експерти , в т.ч за:

  1. Създаване на национален слой "Гори извън Натура 2000“, в т.ч: Координатни трансформации; Конверсия на файловия формат; Изключване на горските територии, попадащи в Натура 2000, от изходните данни;
  2. Топологична обработка на слой "Гори извън Натура 2000“;
  3. Аналитична работа по идентифициране на типовете горски екосистеми по EUNIS;
  4. Картиране и оценка на екосистемните услуги въз основа на Методиката, одобрена от МОСВ;
  5. Публикуване на резултатите от картирането на горските екосистеми и определянето на техните екосистемни услуги;

В изпълнение на дейност 3.2 бяха проведени две обществени поръчки и съответно подписани договори с външни фирми изпълнители съответно за доставка на 16 броя GPS устройства и за доставка на софтуерно приложение за мобилно устройство. Предвидено е обучение на експертите „Горски бази данни“ за работа с GSP устройствата.