Дейност 3.3: Координационни дейности

Дейност 3.3 отпадна поради дублирането й с подобна дейност от предефиниран проект 2 – MetEcoSMap. Дейността е анулирана с искане за изменение на договора и бюджетната модификация, като средствата, предвидени за нейното изпълнение, са пренасочени за осъществяване на едно 5 дневно обучение за повишаване на осведомеността.

Въпреки това, в рамките на изпълнението на проекта Дейност 3.3. намери изражение в организиране и/или участие в работни срещи и семинари  с екипите за управление и изпълнение на проектите за останалите екосистеми по Програма BG 03, на които освен напредъка по изпълнение на съответния проект бяха обсъждани въпроси и проблеми, свързани с Методиката за картиране и оценка, срещани проблеми при изпълнение на проектите и бяха обменяни опит и добри практики.

Освен това, при провеждане на стартиращата и заключителната пресконференции със съпътстващите ги семинари по проект  FOR OUR FUTURE бяха поканени и взеха участие и представители на ПО на МОСВ, както и на други проекти.

Представители на проект FOR FUR FUTURE взеха участие в:

  • координационните срещи по проект  „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap) (12.10.2015 г., 22.02.2016 г., и др.), като допълнително бяха организирани две работни срещи с представителите в екипа на проекта от страна на ИАГ (07.06. и 28.06.2016 г.);
  • стартиращата, междинната и заключителната конференции по проект „За по-добро разбиране на екосистемните услуги в градска среда чрез оценка и картиране“ (TUNESinURB) (съответно на 28.01.2016 г., 06.10.2016 г., 08.02.2017 г.);
  • работната среща-семинар по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България“ (WEMA) (12.04.2017 г.).

Дейностите по изпълнение на FOR OUR FUTURE бяха представени с презентация по време на Международната конференция „Картиране и оценка на екосистемните услуги – наука в действие“ (6-7.02.2017 г.).

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon