Дейност 3.4: Научни резултати

В изпълнение на дейност 3.4. е предвидено изготвяне и публикуване на 4 прессъобщения в национални ежедневници и на 1 научна статия, публикувана в рецензирано електронно академично издание със свободен достъп.

Към настоящия момент са изработени и отпечатани 4 прессъобщения в национални ежедневници, научната статия е публикувана  в електронното академично издание - Eastern Academic Journal

Дейността е изпълнена и приключила.

  1. Картиране и оценка на горските екосистеми и на предоставяните от тях екосистемни услуги
  2. Напредък по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000” - „FOR OUR FUTURE
  3. Напредък по проект “Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000” - „FOR OUR FUTURE” към ноември 2016
  4. Напредък по проект “Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000” - „FOR OUR FUTURE” към декември 2016
  5. Напредък по проект “Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000” - „FOR OUR FUTURE” към януари 2017
  6. Научна статия за постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon