Дейност 3.5: Изграждане на капацитет

В изпълнение на дейността са предвидени две обучения (едно за 2,5 дни и едно 5-дневно), в рамките на които 25 служители на ИАГ и РДГ ще бъдат обучени за работата им по картиране и оценка на горските екосистеми и екосистемни услуги от тях, както и за верификация (проверка) на данните по картиране и оценяване на горските екосистеми и на екосистемните услуги.