За проекта

Изпълнителна агенция по горите изпълнява проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000“ FOR OUR FUTURE, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП), договор № Д-33-89-31.08.2015 г. Проектът се изпълнява по Програма BG 03 Биологично разнообразие и екосистеми, мярка БГ 03.02 „Картиране и оценка на екосистемни услуги“ с Програмен оператор – Министерство на околната среда и водите.

Изпълнителна агенция по горите е основен бенефициент, с партньори Регионална дирекция по горите Кърджали (РДГ Кърджали) и Норвежка горска група, Норвегия (НГГ).

Основните цели на проекта включват:

  • Картиране и оценка на горските екосистемни услуги в зоните извън Натура 2000 на територията на цялата страна;
  • Изпълнение на Цел 2 от Европейската стратегия за биоразнообразието 2020, а именно – запазване и възстановяване на екосистемите и на услугите и ползите, които предоставят;
  • Намаляване загубата на биологичното разнообразие и деградацията на екосистемните услуги.

Проектът стартира на 31.08.2015 г. и е с продължителност 17 месеца – до 31.01.2017 г. Общата стойност на проекта възлиза на около 850 000 лева, като съфинансирането от страна на ФМ на ЕИП е 100%. 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon