Контакт

инж. Красимир Каменов
главен експерт в отдел ВСПЗГ, дирекция ГЛД и Ръководител на проекта
тел. 02/985 11 516
e-mail: k.kamenov@iag.bg

д-р инж. Любчо Тричков
главен експерт в дирекция ПМД и Координатор по проекта от страна на ИАГ
тел. 02/904 53 58
e-mail: lptrichkov@iag.bg